• Specifikacija predmeta

  Studijski program/studijski programi: Ekonomija

  Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

  Naziv predmeta: Poslovna statistika

  Šifra predmeta: 41121

  Nastavnik (Ime, srednje slovo, prezime): Doc. dr Šemsudin A. Plojović

  Status predmeta: obavezan

  Broj ESPB: 8

  Cilj predmeta

  Upoznavanje studenata sa osnovnim statističkim metodama kao i metodama koje su u funkciji fundamentalnih istraživanja vezanih za ekonomsku praksu.

  Ishod predmeta

  Osposobljavanje studenata da primenjuju teorijska znanja iz statistike kao i računarsku opremu radi statističke analize podataka i osposobljavanje za interpretaciju dobijenih rezultata radi primjene u poslovnoj praksi.

  Sadržaj predmeta

  Teorijska nastava:

  • Osnovni pojmovi statističke analize (pojam i razvoj, statističko posmatranje i prikazivanje rezultata). Grafičko prikazivanje podataka (grafikoni, kartogrami i sl.). Osnovni parametri statističkih skupova (srednje vrijednosti, mjere disperzije i asimetrije). Modeli rasporeda (verovatnoća slučajnog događaja, zakon verovatnoće aleatorne procenjive, mjere centralne tendencije rasporeda, modeli prekidnih rasporeda kao: bernulijev, binomni, model normalnog rasporeda, standardizovani normalni raspored i drugi).

  • Statističke ocjene parametara (vrste uzorka, raspored frekvencija aritmetičkih sredina velikih uzoraka).

  • Testiranje statističkih hipoteza (testiranje statističkih hipoteza o parametrima skupova, testiranje hipoteza o aritmetičkoj sredini skupa, testiraje hipoteze o proporciji skupa, testiranje značajnosti razlike dva skupa, analiza varijanse, hi-kvadrat test). Neparametrijski testovi: Mann - Whitneu W test, Kruskal-Wallis-ov test, H test, medijana test, testovi ranga korelacije.

  • Regresiona analiza: linearni model regresije, krivolinijski modeli regresije, višedimenzionalni i multivarijacioni modeli regresije, prosta korelacija, krivolinijski oblici modela korelacije, multipla korelacija, i dr.

  • Dinamička analiza: analiza vremenskih serija (bazni i lančani indeksi), pravolinijski trend, vrste krivolinijskih oblika trenda, i dr. Statistički metodi predviđanja itd.

  • Cjelokupni program bit će potkrijepljen dostupnim statističkim metodama prisutni u informatičkim programima MS -Excel-a.

  Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

  Rješavanje zadataka, razrada pojmova i analiza studija slučaja iz oblasti koje se obrađuju na predavanjima.